Pagina principală Noutăţi legislative H.G nr. 756 din 21 iulie 2010 pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare
H.G nr. 756 din 21 iulie 2010 pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare PDF Imprimare Email
Scris de Vancea Radu Gheorghe   
Duminică, 01 August 2010 14:50

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 lit. d) şi al art. 11 alin. (1) din Ordonanţa
Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate
producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat în agricultură, care se
acordă producătorilor agricoli pentru primele de asigurare aferente poliţelor de asigurare încheiate cu
societăţile de asigurare-reasigurare, după cum urmează:
a)poliţele prevăd acoperirea pierderilor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi
asimilate dezastrelor naturale;
b)poliţele prevăd acoperirea pierderilor cauzate de fenomenele prevăzute la lit. a), precum şi a altor
pierderi cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile şi/sau a pierderilor cauzate de boli ale
animalelor ori ale plantelor sau de infestări parazitare.
(2)În sensul prezentei hotărâri, fenomenele meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unui dezastru
natural se definesc ca fenomene meteorologice, precum îngheţul, grindina, poleiul, ploaia sau seceta, care
distrug 30% din producţia anuală medie a unui producător agricol în 3 ani precedenţi sau o medie pe 3 ani
bazată pe 5 ani precedenţi, cu excepţia celei mai mari şi a celei mai mici dintre valori.
Art. 2
Schema de ajutor de stat este exceptată de la obligaţia notificării către Comisia Europeană, conform
criteriilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.857/2006 al Comisiei Europene din 15 decembrie 2006
privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii care
îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de produse agricole şi de modificare a Regulamentului
(CE) nr. 70/2001, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 358/2006.


CAPITOLUL II: Domeniul de aplicare
Art. 3
Prevederile prezentei hotărâri se aplică beneficiarilor prevăzuţi la art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr.
14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli,
începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010.
Art. 4
Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică beneficiarilor prevăzuţi la art. 3 dacă se află în una dintre
următoarele situaţii:
a)sunt consideraţi persoane aflate în dificultate financiară în sensul Liniilor directoare comunitare privind
ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate, în special pct. 2.1, publicate în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004, respectiv persoane ce
constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare;
b)sunt persoane împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare definitivă a unui ajutor de stat, dacă
această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi
ale art. 13-17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
74/2010.


CAPITOLUL III: Criterii de eligibilitate şi forma ajutorului de stat
Art. 5
Schema de ajutor de stat se aplică beneficiarilor prevăzuţi la art. 3 dacă au ca obiect de activitate
exploatarea terenurilor agricole şi/sau creşterea animalelor, păsărilor, familiilor de albine şi îndeplinesc
următoarele condiţii, în funcţie de obiectul de activitate:
a)exploatează terenuri agricole în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în
cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatari sau altele asemenea, pentru următoarele categorii: culturi în
teren arabil, anuale şi perene, plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi, de hamei şi de vii, cu excepţia soiurilor
de struguri pentru vin care beneficiază de sprijin în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 756/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a
sprijinului financiar producătorilor din sectorul vitivinicol pentru asigurarea recoltei de struguri pentru vin,
denumite în continuare culturi agricole, şi au încheiate poliţe de asigurare cu societăţi de asigurarereasigurare;
b)deţin, cresc sau exploatează animale, păsări şi/sau familii de albine înscrise în Registrul naţional al
exploataţiilor şi/sau în Registrul agricol, după caz, şi au încheiate poliţe de asigurare cu societăţi de
asigurare-reasigurare.
Art. 6
Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare beneficiarilor prevăzuţi la art. 3 şi reprezintă o cotă
procentuală din costul primelor de asigurare plătite de către producători agricoli, după cum urmează:
a)70% pentru poliţele prevăzute la art. 1 alin. (1), lit. a);
b)50% pentru poliţele prevăzute la art. 1 alin. (1), lit. b).
CAPITOLUL IV: Modalităţi de acordare a ajutorului de stat
Art. 7
Ajutoarele de stat se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 5, în
funcţie de obiectul de activitate, indiferent de societatea de asigurare-reasigurare, aflată sub autoritatea
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, la care s-au încheiat poliţele de asigurare.
Art. 8
(1)Pentru a solicita ajutorul de stat prevăzut de prezenta hotărâre, beneficiarii menţionaţi la art. 3 depun la
centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
denumită în continuare APIA, cereri întocmite conform modelelor prevăzute în anexa nr. 1a pentru culturile
agricole, respectiv în anexa nr. 1b pentru sectorul zootehnic, după cum urmează:
a)până la data de 31 mai inclusiv, pentru poliţele de asigurare încheiate cu societăţile de asigurarereasigurare
pentru culturile înfiinţate în toamna anului precedent şi pentru care s-a plătit contravaloarea
acestora;
b)până la data de 31 octombrie inclusiv, pentru poliţele de asigurare încheiate cu societăţile de asigurarereasigurare
pentru culturile înfiinţate în primăvara anului în curs, plantaţii de pomi, arbuşti fructiferi, de
hamei şi de vii, cu excepţia soiurilor de struguri pentru vin care beneficiază de sprijin în conformitate cu
prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 756/2008, şi pentru care s-a plătit
contravaloarea acestora;
c)până la data de 31 ianuarie inclusiv, pentru animale, păsări şi/sau familii de albine, pentru poliţele de
asigurare încheiate cu societăţile de asigurare-reasigurare în al doilea semestru al anului precedent şi
pentru care s-a plătit contravaloarea acestora;
d)până la data de 31 iulie inclusiv, pentru animale, păsări şi/sau familii de albine, pentru poliţele de
asigurare încheiate cu societăţile de asigurare-reasigurare în primul semestru al anului în curs şi pentru
care s-a plătit contravaloarea acestora.
(2)Cererile se depun la centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti ale APIA, însoţite de
următoarele documente:
a)centralizatoarele poliţelor de asigurare, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2a şi 2b pentru
culturile agricole şi/sau în anexele nr. 2c şi 2d pentru sectorul zootehnic, după caz;
b)dovadă cont activ trezorerie;
c)declaraţia pe propria răspundere cu privire la încadrarea beneficiarului în una dintre categoriile:
microîntreprindere sau întreprindere mică ori întreprindere mijlocie;
d)certificatul de înregistrare conţinând numărul de ordine din registrul comerţului şi codul unic de
înregistrare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice;
e)poliţele de asigurare încheiate pentru culturile agricole, respectiv pentru animale, păsări, familii de albine
şi documentele de plată a primelor de asigurare aferente acestora;
f)documentul din care să reiasă că obiectul de activitate îl constituie exploatarea terenurilor agricole şi/sau
creşterea animalelor, păsărilor, familiilor de albine, dacă nu reiese din codul unic de înregistrare.
(3)Documentele prevăzute la alin. (2) lit. d)-f) sunt prezentate în original şi copie, în vederea certificării de
către reprezentantul APIA prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul", după care
originalele se restituie beneficiarului.
(4)Cererea de solicitare a ajutorului de stat pentru plata primelor de asigurare depusă de beneficiari pentru
culturile agricole este însoţită de copia cererii unice de plată pe suprafaţă pentru anul respectiv,
înregistrată la APIA, din care rezultă structura culturilor agricole, iar pentru sectorul zootehnic este însoţită
de copia documentului care atestă înscrierea animalelor în Registrul naţional al exploataţiilor sau
adeverinţa care atestă înscrierea acestora în Registrul agricol, după caz.
Art. 9
(1)În situaţia în care un beneficiar exploatează culturi agricole situate pe raza mai multor judeţe, acesta
formulează şi depune cerere de solicitare a ajutorului de stat la centrul judeţean, respectiv al municipiului
Bucureşti al APIA unde a depus cererea unică de plată pe suprafaţă.
(2)În situaţia în care un beneficiar deţine/creşte/exploatează animale, păsări şi/sau familii de albine situate
pe raza mai multor judeţe, acesta formulează şi depune cerere de solicitare a ajutorului de stat la centrul
judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti al APIA pe raza căruia se află înregistrată exploataţia în
Registrul naţional al exploataţiilor sau în Registrul agricol, după caz.
Art. 10
Centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti ale APIA, după verificarea îndeplinirii condiţiilor de
eligibilitate, a documentelor şi aprobarea sumelor aferente cererilor de solicitare a ajutorului de stat pentru
plata primelor de asigurare, întocmesc şi transmit APIA situaţiile centralizatoare cu beneficiarii şi sumele
care reprezintă ajutoarele de stat pentru primele de asigurare plătite, conform modelelor prevăzute în
anexele nr. 3a şi 3b pentru culturile agricole şi în anexele nr. 3c şi 3d pentru sectorul zootehnic, după caz.
Art. 11
(1)APIA întocmeşte şi transmite Direcţiei generale buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţiile centralizatoare cu sumele care reprezintă ajutoarele de stat
pentru primele de asigurare plătite, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4a pentru culturi agricole şi în
anexa nr. 4b pentru sectorul zootehnic, după caz.
(2)Situaţiile centralizatoare prevăzute la alin. (1) sunt transmise Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la datele-limită prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-d).
Art. 12
(1)Situaţia centralizatoare cu sumele reprezentând ajutoarele pentru primele de asigurare plătite pe judeţe,
potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, se întocmeşte de Direcţia generală buget finanţe şi fonduri
europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi se transmite Ministerului Finanţelor
Publice.
(2)Deschiderile de credite se efectuează în tranşe lunare egale, în semestrul următor depunerii cererii de
solicitare a sprijinului financiar.
Art. 13
După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul de subvenţii al APIA, care, la rândul ei,
virează sumele în conturile de subvenţii ale centrelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti ale
APIA. Centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti ale APIA virează sumele cuvenite în conturile
beneficiarilor, conform legislaţiei în vigoare.


CAPITOLUL V: Durata de aplicare şi bugetul schemei de ajutor de stat
Art. 14
Schema de ajutor de stat se aplică pe perioada 2010-2013.
Art. 15
Suma alocată acestei scheme de ajutor de stat se aprobă în conformitate cu art. 11 alin. (2) din Ordonanţa
Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010.


CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 16
(1)Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate în temeiul prezentei hotărâri şi utilizate pentru alte
scopuri decât cele pentru care au fost solicitate, sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către
beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului prevăzut în
prezenta hotărâre sau cu încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.
(2)Sumele reprezentând ajutor necuvenit, prevăzut la alin. (1), se recuperează de la beneficiarii ajutorului
de stat, conform prevederilor art. 13-17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 74/2010.
(3)Întreprinderile mici şi mijlocii care, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situaţii nereale pe
documentele de decontare aferente ajutorului prevăzut în prezenta hotărâre, au încasat sume de la
bugetul de stat în mod necuvenit nu mai beneficiază de ajutor pentru o perioadă de 3 ani calendaristici de
la data încasării sumelor necuvenite.
Art. 17
(1)Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării numărului de înregistrare a cererii de exceptare pe
site-ul Direcţiei Generale pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene.
(2)Ajutorul de stat se acordă pentru primele de asigurare aferente poliţelor de asigurare încheiate după
data publicării numărului de înregistrare a cererii de exceptare pe site-ul Direcţiei Generale pentru
Agricultură şi Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene.
Art. 18
Prezenta hotărâre este în conformitate cu prevederile art. 12 din Regulamentul Comisiei Europene (CE)
nr. 1.857/2006.
Art. 19
- Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Mihail Dumitru
Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mănoiu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ATTACHMENTS TITLE
FişierDescriereFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (Anexe-Hotarare-756-din-21-iulie-2010.pdf)Anexele 1-5 la H.G 756/21.07.2010Anexele 1-5 la H.G 756/21.07.2010162 Kb
Ultima actualizare în Luni, 13 Decembrie 2010 18:07